เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
           คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน)
                      1. ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
                      2. ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
                      3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจริง
                      4. ต้องอาศัยอยู่ในเขตจริง
                      5. ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร
                      6. มีฐานะยากจน โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี
           หลักฐานการรับความช่วยเหลือ
                      1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                      2. สำเนาทะเบียนบ้าน
                      3. ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ

 

Share on Line
Share on Pinterest