โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

 

การประกวดกระทงสวยงามในโครงการ "ลอยกระทง" ณ บริเวณ หนองพระธรรม บ้านกุดครอง ตำบลดอนจาน อำเถอดอจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันทีั่ 22 พฤศจิกายน 2561

Share on Line
Share on Pinterest