ประกาศเทศบาลตำบลดอนจาน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ/ทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest