ประเทศบาลตำบลดอนจาน เรื่อง สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยคดี อาญา พ.ศ 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559

Share on Line
Share on Pinterest