ประกาศเทศบาลตำบลดอนจาน เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออก ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำนหนดค่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือ รับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2558 พ.ศ.2563

Share on Line
Share on Pinterest