วัดวิเศษไชยศรี

วัดวิเศษไชยศรี

 

         ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแคน หมู่ 4 บ้านหนองแคน ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็​นวัดที​อยู่ในตัวอำเภอเป​็นพุทธสถานที​สำคัญของชาวอำเภอดอนจาน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื​่อว่า”พระศรีประจันต์” ซึ​่งได้ทำการบูรณะและปฏิสังขรณ์ครั​้งล่าสุด เมื​อป​ี พ.ศ. 2548 อันที่​เป​็นเคารพของชาวอำเภอดอนจาน และวัดวิเศษไชยศรียังเป็​นสถานที่​จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่​สำคัญของอำเภอดอนจาน ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าอาวาส เนื​องจากเจ้าอาวาสคนเดิมได้มรณภาพในเดือนกันยาน 2555

Share on Line
Share on Pinterest