กองการศึกษา
     งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ, งานสารบรรณ
  • งานส่งเสริมประเพณี
  • งานแผนงานและโครงการ
  • งานกีฬาและนันทนาการ
  • งานงบประมาณ
  • งานปฐมวัยและอนุบาล
  • งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

Share on Line
Share on Pinterest