กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานธุรการ, งานสารบรรณ
 • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • งานกองทุนประกันสุขภาพ
 • งานวางแผนสาธารณสุข
 • งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและบำบัดน้ำเสีย
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานบริการสาธารณสุข
 • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
 • งานสัตว์แพทย์
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 

 

Share on Line
Share on Pinterest