วิสัยทัศน์

        “ดอนจานเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรกรรม นำพาผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมอันดีงาม”

พันธกิจ

  1. พัฒนาเมืองชุมชนน่าอยู่
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ
  4. พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
  5. พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้ทั่วถึง
  6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
  7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
  8. บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
  9. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบล
  10. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 

 

Share on Line
Share on Pinterest