การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/252 รอข้อมูล

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

http://tamboldonchan.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/433

 

http://tamboldonchan.go.th/public/person/data/chart/structure_id/7/menu/435

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/600

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/71/menu/290/catid/15/page/1

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/641

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/617

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://tamboldonchan.go.th/public/

 

http://tamboldonchan.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน

1.แสดง Banner Menu กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้ภาพนายกและปลัด

O9 Social Network
 

เชื่อมโยงไปที่หน้าเว็บ เทศบาล : http://tamboldonchan.go.th/public/

 

Facebook Fanpage : www.facebook.com/เทศบาลตำบลดอนจาน-308249039524542

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน 

1.แสดง Facebook Fanpage ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/13/menu/290

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/34/menu/290/page/1 รอข้อมูล

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/569  รอข้อมูล

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/602

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/621  รอข้อมูล

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

 http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/625  รอข้อมูล

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/569  รอข้อมูล

  E-Service
 

งานบริการออนไลน์

จองคิวใช้บริการออนไลน์   http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/655
กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ)   http://tamboldonchan.go.th/public/webboard/data/index/menu/329
ร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องทั่วไป)   http://tamboldonchan.go.th/public/contact/data/index/menu/509  
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ   http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/657
ระบบตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/659

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูงานบริการออนไลน์ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/73/menu/606/catid/36/page/1

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/52/menu/415  รอข้อมูล

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/52/menu/415  รอข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/318/page/1  รอข้อมูล

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/77/menu/318/page/1

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/611  รอข้อมูล

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/569 รอข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/55/menu/643

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/55/menu/643  รอข้อมูล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/55/menu/643  รอข้อมูล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/55/menu/643

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/276/  รอข้อมูล

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://tamboldonchan.go.th/public/complaint/data/index/menu/460/

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน

1.แสดง เมนูร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน

2.แสดง Banner Menu ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/625  รอข้อมูล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://tamboldonchan.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/648

 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน

1.แสดง Banner Menu ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/646

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

http://tamboldonchan.go.th/public/texteditor/data/index/menu/564  รอข้อมูล

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/78/menu/274/page/1

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/276/  รอข้อมูล

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/276/  รอข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/78/menu/274/page/1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/87/menu/290/catid/19/page/1

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/datacategory/catid/34/menu/290 รอข้อมูล

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/index/menu/569  รอข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/125/menu/602/page/1

 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/124/menu/602/page/1

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

http://tamboldonchan.go.th/public/list/data/detail/id/130/menu/276/page/1

Share on Line
Share on Pinterest