thumbs
นายสากล เกตุสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

thumbs
นายนนทพันธุ์ คำยุธา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
ว่าที่ร้อยตรีเริงชัย ไร่สงวน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

thumbs
นางสาวสุพัตตรา เฉิดทรัพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
สิบเอกชัยมงคล ภูสมยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวสุพัฒพร ภูดวงจิตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

thumbs
นายรัตน กุเวสา
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

thumbs
นายเจษฏา ภารจรัส
ผู้ช่วยนักทรัพยากร

thumbs
นายแหวนเพชร บุตรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

thumbs
นางสาวชิดชนก สอนบุญชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวสุรีพร เหล่าลิ้นฟ้า
คนงานทั่วไป

thumbs
นายจัดสรร พัฒนชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
กู้ชีพ

thumbs
นางสาลินี นาสิงห์ทอง
กู้ชีพ

thumbs
นางณัฐวดี ภารสำเร็จ
กู้ชีพ

thumbs
นายอุดม ถิ่นวิลัย
กู้ชีพ

thumbs
นายบุญสวน เดชโกมล
กู้ชีพ

thumbs
นายปาน ผลเอี่ยม
กู้ชีพ

thumbs
นายอำพัน ภูซะนาม
กู้ชีพ

thumbs
นายสุดใจ พลเฉลียว
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
แม่บ้าน

thumbs
นางบุปผา ภารภิรมย์
แม่บ้าน

Share on Line
Share on Pinterest