thumbs
นายณรงค์ฤทธิ์ ผลบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

thumbs
นายเดชาชาติ สาไชยยันต์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

thumbs
นายอานนท์ ภารรักษา
ผู้ช่วยช่างประปา

thumbs
นางสาวบุญเรือน สานามล
คนงานทั่วไป

thumbs
นางสาวพัชรา ระวิชัย
คนงานทั่วไป

thumbs
นายสังวาล จักรนามน
คนงานทั่วไป

thumbs
นายถวิล พิมพ์ประสงค์
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายบัณฑิต พรมเสนา
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายดำรง จักรนามล
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
ว่าง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายวีระ ภารไสว
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายฉลอง นันสถิตย์
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายฉัตรชัย เผ่ากัณหา
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายบุญเพ็ง จุทานุต
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายประเสริฐ แดนดงยิ่ง
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายบุญล้วน พาพุทธา
จ้างเหมาบริการ

thumbs
นายชารี ภารสำเร็จ
จ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest