thumbs
นายพิทักษ์ ศรีรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นายพิทักษ์ ศรีรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

thumbs
นายพรอนันท์ พรมแพง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thumbs
นางเดือนเพ็ญ นัยวิภาค
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแคน

thumbs
นางสาวสมปอง ภารสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแคน

thumbs
นางสาวนรีรัตน์ ขันธวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแคน

thumbs
นางสาววรัชยา ก่อชา
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแคน

thumbs
นางสาวภัทรพร ภารไสว
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้

thumbs
นางเจริญ ขามอุดม
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้

thumbs
นางสาวศรีสงกรานต์ ภูลายศรี
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้

thumbs
นางจารุณี อาษากิจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้

thumbs
นางสาวพันนี ระวิเวช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้

thumbs
นางเสริมสุข เฉิดทรัพย์
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดครอง

thumbs
นางยุพิน เฉิดแผ้ว
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดครอง

thumbs
นางสาววนิดา ภารบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดครอง

thumbs
นางสาวนนทพรรณ ดิษยรัตนพรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดครอง

thumbs
นางสาวฐิติวรดา เจียมถนอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดครอง

thumbs
นางสาวปุณยนุช​ ภารประดับ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share on Line
Share on Pinterest