ชื่อ
: นายพิทักษ์ ศรีรินทร์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์
: