ชื่อ
: นางจารุณี อาษากิจ
ตำแหน่ง
: ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด่านแต้
โทรศัพท์
: