ชื่อ
: นายเดชาชาติ สาไชยยันต์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์
: