ชื่อ
: ว่าที่ร้อยตรีเริงชัย ไร่สงวน
ตำแหน่ง
: นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์
: