ชื่อ
: นายวัฒนา ไชยสถิตย์
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนจาน
โทรศัพท์
: