ชื่อ
: นายบุญเตรียม พรมเสนา
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านหนองแคน
โทรศัพท์
: