ชื่อ
: นายเครือณรงค์ ทาบรรหาร
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านหนองแคน
โทรศัพท์
: