ชื่อ
: นายวิเชียร โชคชัย
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านหนองแวงเกษตร
โทรศัพท์
: