ชื่อ
: นายสุพจน์ สมเพชร
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านกุดครอง
โทรศัพท์
: