ชื่อ
: นายพัน พาพุธทา
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านกุดครอง
โทรศัพท์
: