ชื่อ
: นายพันธ์ พาพุทธา
ตำแหน่ง
: ประธานสภา ทต.ดอนจาน
โทรศัพท์
: