ชื่อ
: นายสมศักดิ์ นาทุ่งมน
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนจาน
โทรศัพท์
: