ชื่อ
: นายสากล เกตุสิทธิ์
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์
: