ชื่อ
: นายจัดสรร พัฒนชัย
ตำแหน่ง
: พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์
: