วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 บ้านกุดครอง สายโรงปุ๋ยชุมชน-บ้านนายจันทร์ ภารไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดครอง สายบ้านนายดาว กมลเหลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดครอง สายบ้านนายดาว กมลเหลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านหนองแคน สายหน้าโรงเรียนหนองแคน-สามแยกบ้านนายชัยรัตน์ ไตรกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 บ้านกุดครอง สายโรงปุ๋ยชุมชน-บ้านนายจันทร์ ภารไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านหนองแคน สายอีฮงมอเตอร์-วัดป่าทองประดิษฐ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 152.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านหนองแคน สายบ้านนางมงคล เสถียร-บ้านนายแดง ทฤษฎี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 100.00เมตร หนา 0.15เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านด่านแต้ สายบ้านนายสมาน ระวิชัย-บ้านนางสายฝน การรัศมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 49.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้่านหนองแคน สายบ้านนายมงคล เสถียร-บ้านนายแดง ทฤษฎี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน สายอีฮงมอเตอร์-วัดป่าทองประดิษฐ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านด่านแต้ สายบ้านนายสมาน ระวิชัย - บ้านนางสายฝน การรัศมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest