วันที่ หมวดหมู่ รายการ
5 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ม.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมณีนพรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ราชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดเตรียมสนามกีฬาและสถานที่ โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest