วันที่ หมวดหมู่ รายการ
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้่านกุดครอง สายโรงปุ๋ยชุมชน-บ้านนายจันทร์ ภารไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้่านกุดครอง สายบ้านนายดาว กมลเหลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้่านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้่านหนองแคน สายหน้าโรงเรียนหนองแคน-สามแยกบ้านนายชัยรัตน์ ไตรกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กฉ 6299 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้่านหนองแวงเกษตร สายหนองแวงเกษตร-หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้่านหนองแคน สายบ้านนายมงคล เสถียร-บ้านนายแดง ทฤษฎี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน สายอีฮงมอเตอร์-วัดป่าทองประดิษฐ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้่านหนองแวงเกษตร สายหนองแวงเกษตร-หนองพอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน สายอีฮงมอเตอร์-วัดป่าทองประดิษฐ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้่านหนองแคน สายหน้าโรงเรียนหนองแคน-สามแยกบ้านนายชัยรัตน์ ไตรกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้่านหนองแคน สายบ้านนายมงคล เสถียร-บ้านนายแดง ทฤษฎี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้่านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านด่านแต้ สายบ้านนายสมาน ระวิชัย - บ้านนางสายฝน การรัศมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้่านกุดครอง สายโรงปุ๋ยชุมชน-บ้านนายจันทร์ ภารไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้่านกุดครอง สายบ้านนายดาว กมลเหลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้่านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest