วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดครอง สายโรงปุ๋ยชุมชน-บ้านนายจันทร์ ภารไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริงเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านด่านแต้ง สายบ้านนายสมาน ระวิชัย-บ้านนางสายฝน การรัสมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดครอง สายบ้านนายดาว กมลเหลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริงเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านด่านแต้ง สายบ้านนายสมาน ระวิชัย-บ้านนางสายฝน การรัสมี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดครอง สายโรงปุ๋ยชุมชน-บ้านนายจันทร์ ภารไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดครอง สายบ้านนายดาว กมลเหลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกุดครอง สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มิ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กฉ 6299 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน กส 815363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯและป้ายเตือน/ป้ายรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest