วันที่ หมวดหมู่ รายการ
26 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ระวิชัย-บ้านนางสายฝน การรัศมี บ้านด่านแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ระวิชัย-บ้านนางสายฝน การรัศมี บ้านด่านแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว200 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 สายวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่-ทางสี่เลน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย หมูุ่ที่8 - โรงพยาบาลดอนจานตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมณีนพรัตน์ เทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านกุดครอง หมู่ที่ 7 อาคารเรียนขนาดกว้าง 13.40 เมตร ยาว 19.40 เมตร ขนาดพื้นที่ 259.96 ตารางเมตร อาคารห้องครัวและห้องน้ำขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 16.40 ขนาดพื่นที่ 104.96 ตารางเมตร
27 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมณีนพรัตน์ เทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านกุดครอง หมู่ที่ 7 อาคารเรียนขนาดกว้าง 13.40 เมตร ยาว 19.40 เมตร ขนาดพื้นที่ 259.96 ตารางเมตร อาคารห้องครัวและห้องน้ำขนาดกว้าง 6.40 เมตร ยาว 16.40 ขนาดพื่นที่ 104.96 ตารางเมตร
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย หมูุ่ที่8 - โรงพยาบาลดอนจานตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนด่านแต้-โรงน้ำดื่ม หมู่ที่9 บ้านด่านแต้ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนหนองแคน-บ้านนายปรี ดอนประชุม หมู่ที่ 2ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว183 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้อที่ไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน ระวิชัย-บ้านนางสายฝน การรัศมี บ้านด่านแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว200 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดครอง หมู่ที่ 7-บ้านเชียงเครือ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดอนหลวงปู่-ถนนเส้น 4 เลน บ้านกุดครอง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (nr-preblend)พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 6 จุด โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest